Του Χαράλαμπου Λουκαρά
Managing Director & Founder
Loukaras & Associates Business consultants

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που δίδονται μέσω των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η καλύτερη επιλογή μόχλευσης κεφαλαίων την περίοδο αυτή ενισχύοντας την ρευστότητα για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διακρατώντας ίδια κεφάλαια για επιπλέον επενδυτικούς σκοπούς των εταιριών.

Είναι μία ευκαιρία που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της επιχειρηματικής και οικονομικής κρίσης που εντάθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών -κάθε μεγέθους- σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας, σε συνδυασμό τόσο με δανειακά κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων, όσο και με ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στοχεύουν στην ανακούφιση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Για όποιον αποφασίσει να προχωρήσει σε κατάθεση φακέλου για χρηματοδότηση από τo TAA θα πρέπει να έχει υπόψη του 10 σημεία τα οποία είναι κρίσιμα για την ορθή σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού φακέλου προκειμένου να πετύχει την έγκριση χρηματοδότησης του.

Τι να προσέξετε κατά την κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας σας!

1. Το Επενδυτικό Σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με τουλάχιστον έναν από τους πυλώνες του ΤΑΑ και πιθανόν και με δεύτερο για να πετύχει το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης που είναι το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Οι πυλώνες που έχουν οριστεί η πράσινη μετάβαση, επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύσεις για την καινοτομία και την έρευνα, επενδύσεις εξωστρέφειας, που είναι ουσιαστικά οι συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών οικονομικών κλάδων για εξαγωγές και τέλος, επενδύσεις με στόχο τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδύσεις δηλαδή που καταλήγουν στην αύξηση του μεγέθους των μικρών επιχειρήσεων.

2. Την ακριβή τεκμηρίωση στο υποβληθέν σχέδιο σας, του ποσοστού του προϋπολογισμού που θα διαθέσετε για α. Δαπάνες Πράσινης Μετάβασης και β. Δαπάνες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

3. Τη συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τυχούσες κρατικές ενισχύσεις, σε περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς και σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό De Minimis 1407/2013, αλλά και το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

4. Την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH), με την οποία πρέπει να είναι συμβατά το σχέδιο που υποβάλετε.

5. Την Υποβολή μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου, η οποία εκπονείται από συμβούλους/μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία 2021/C280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απαιτείται βάσει της σχετικής Οδηγίας που αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ)

6.  Στην περίπτωση αιτούμενης κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να έπεται της υποβολής της αίτησης στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ https://greece20-loans.gov.gr/welcome/. Σε αντίθετη περίπτωση εάν διαπιστωθεί ότι προηγήθηκε της αιτήσεως η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να απορριφθεί το σύνολο της ενίσχυσης.

7.  Το γεγονός, ότι ο φάκελός σας θα εξεταστεί και αξιολογηθεί υποχρεωτικά από Πιστοποιημένους Ανεξάρτητους Ελεγκτές, ως προς τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).

8. Την άκρως κρίσιμη προϋπόθεση της βιώσιμης υποβληθείσας επένδυσης. Το επενδυτικό σχέδιο αυτοτελώς πρέπει να παράγει θετική παρούσα αξία. Η προϋπόθεση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επιτοκίου των δανείων της ΕΕ, συνδέεται ευθέως με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επενδύσεις.

9. Το ίδιο και ως προς την πιθανή κερδοφορία της επένδυσης, δηλαδή: πρέπει να αξιολογηθεί και να αποδεικνύεται κερδοφόρα, ακριβώς για το λόγο που προαναφέρθηκε. Να διασφαλιστεί, ότι η όλη χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια.

10. Την αξιολόγηση των δύο παραπάνω θα έχουν οι τράπεζες, αυτόνομα, με ανεξαρτησία και με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες, πολιτικές και χρηματοπιστωτικές πρακτικές κρίνοντας την πιστοληπτική ικανότητά του φορέα υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Similar Posts